Dell touchpad zonder palmsteun | Dell Nederland (2024)

Claims/disclaimers
15.Dell heeft het meest uitgebreide portfolio in de branche voor multicloud-storage van één leverancier. Gebaseerd op een analyse van Dell. Februari 2024.
16.'s Werelds meest uitgebreide storageportfolio met robuuste beveiliging. Gebaseerd op een analyse door Dell van primaire, niet-gestructureerde, PBBA- en HCI-segmenten, in februari 2024.

Handelsmerken:
Dell Technologies, Dell en andere handelsmerken zijn handelsmerken van Dell Inc. of haar dochterondernemingen. Microsoft en Windows zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de VS. Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel-logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside-logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Intel Evo, Intel Optane, Iris, Itanium, MAX, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi en Xeon Inside zijn handelsmerken van Intel Corporation of haar dochterondernemingen in de VS en/of andere landen. AMD en het AMD Arrow-logo, en combinaties daarvan, zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc. Het NVIDIA-logo, GeForce, GeForce RTX, GeForce RTX Super, GeForce GTX, GeForce GTX Super, GRID, SHIELD, Battery Boost, Reflex, DLSS, CUDA, FXAA, GameStream, G-SYNC, G-SYNC Ultimate, NVLINK, ShadowPlay, SLI, TXAA, PhysX, GeForce Experience, GeForce NOW, Maxwell, Pascal en Turing zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van NVIDIA Corporation in de VS en andere landen. Andere handelsmerken kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaren.

1Gebaseerd op analyse van Dell, november 2022. Dell Optimizer is de op AI gebaseerde optimalisatiesoftware voor zakelijke pc's. MyDell is de op AI gebaseerde optimalisatiesoftware voor pc's van consumenten en kleine bedrijven. Dell Optimizer is niet beschikbaar voor apparaten uit de OptiPlex 3000 serie, Latitude Chromebook Enterprise en Linux.

**Lease en financiering wordt verstrekt aan daarvoor in aanmerking komende zakelijke klanten door Dell Bank International d.a.c, handelend onder de naam Dell Financial Services (DFS) gevestigd te Innovation House, Cherrywood Science & Technology Park, Cherrywood, Dublin 18, Ierland en gereguleerd door de Central Bank of Ireland. Aanbiedingen kunnen gewijzigd worden zonder nadere berichtgeving en gelden onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product, of men in aanmerking komt voor kredietgoedkeuring en uitvoering van verstrekte documentatie aan en acceptatie door DFS. Niet alle klanten komen in aanmerking voor deze tarieven. Dell Technologies en het Dell Technologies logo zijn handelsmerken van Dell Inc.

1. Service ter plaatse na diagnose op afstand en andere belangrijke informatie: *

Onsite-service wordt bepaald door een technisch medewerker en de oorzaak van het probleem; mogelijk moet de klant het systeem openen of zijn meerdere of langere sessies noodzakelijk. Als het probleem door de garantie wordt gedekt, maar niet op afstand kan worden opgelost, is een technisch medewerker of onderdeel doorgaans binnen 1-2 werkdagen na voltooiing van de externe diagnose beschikbaar. Onsite-service wordt aangeboden door Dell Marketing L.P. Beschikbaarheid en voorwaarden variëren per land en per product. U vindt alle informatie hierover op Dell.com/servicecontracts.
De onsite beschikbaarheid verschilt per land en per aangeschafte service. Onsite-service beschikbaar na diagnose op afstand op eenheden die buitendienst kunnen worden gerepareerd.

2. Prijzen: De prijzen die op deze site beschikbaar zijn, zijn de prijzen van Dell voor alleen online aankopen. Er zijn geen kortingen van toepassing op de online prijzen van Dell, behalve de kortingen die op deze site worden vermeld. Op alle aanbiedingen die op deze website worden vermeld, wordt verwezen naar een eerdere online prijs voor hetzelfde product of dezelfde service. Als u contractuele voorwaarden hebt met Dell die verwijzen naar lijstprijzen, neem dan contact op met uw Dell verkoopvertegenwoordiger voor informatie over de lijstprijzen van Dell.

Prijzen en specificaties zijn correct op de datum van publicatie, maar kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De foto's zijn louter bedoeld ter illustratie — de werkelijke producten kunnen verschillen van wat op de foto is weergegeven. Dell kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in teksten of afbeeldingen. Aanbiedingen zijn beperkt tot 5 systemen per klant per promotieperiode. Bij aankopen van meer dan 5 eenheden staan onze Small Business Technology-adviseurs klaar om u te helpen. Klik om te chatten. De online vermelde prijzen en aanbiedingen zijn alleen geldig voor online aankopen via de Dell webstore.

3. Leveringsvoorwaarden: Producten die in aanmerking komen voor levering op de volgende werkdag worden, indien ze op maandag tot en met donderdag vóór 16:30 uur besteld worden, op dezelfde dag verzonden en de volgende werkdag geleverd (met uitzondering van feestdagen en weekenden). Dit geldt alleen bij betaalmethodes creditcard of PayPal, en na bevestiging van de bestelling door Dell. Zie Levering op de volgende werkdag voor de volledige voorwaarden. Producten die buiten het genoemde dag- en tijdsvenster worden besteld en alle andere producten worden geleverd via de snelst beschikbare methode en doorgaans binnen 3-5 dagen, mede afhankelijk van de afleverlocatie.

15. Gebaseerd op een analyse van Dell in november 2022. Dell Optimizer is de op AI gebaseerde optimalisatiesoftware voor zakelijke pc's. MyDell is de op AI gebaseerde optimalisatiesoftware voor pc's van consumenten en kleine bedrijven. Dell Optimizer is niet beschikbaar voor apparaten uit de OptiPlex 3000 serie, Latitude Chromebook Enterprise en Linux.

Dell touchpad zonder palmsteun | Dell Nederland (2024)

FAQs

How to solve touchpad problem in Dell laptop? ›

Fix 1: Ensure that the touchpad is turned on
 1. Press and hold the Windows key (Windows Button), and then press the Q key.
 2. In the Search box, type Touchpad.
 3. Touch or click Touchpad settings (System settings).
 4. Look for a Touchpad On/Off toggle.
 5. Touch or click the Touchpad On/Off toggle to turn the touchpad on or off.

How to reset Dell touchpad? ›

First, let's take care of the settings in Windows 10, go into settings, select devices and then touchpad. Scroll down until you see reset your touchpad. Then click on the reset button and this will get you back to the default settings.

Why is my touchpad not responding? ›

If your touchpad isn't working, it may be a result of a missing or out-of-date driver. Updating or reinstalling your touchpad drivers in Device Manager may help solve the problem. To open Device Manager, enter device manager in Search on the taskbar, then select Device Manager.

Where are Dell touchpad settings? ›

Windows 11 or Windows 10
 • Press and hold the Windows ( ) key, and then press the q key.
 • In the Search box, type Touchpad.
 • Select Touchpad settings (System settings).
 • Look for a Touchpad On/Off toggle. When there is a Touchpad On/Off toggle option: Select the Touchpad On/Off toggle to turn the touchpad on or off.
Nov 28, 2023

How to unlock the cursor in Dell laptop? ›

Press the Right arrow key twice. Press the Up arrow key once. Press the Left arrow key once. Press the Spacebar (the Save button should turn from blue to black, and your touchpad should now be active).

How do I get the touchpad on my laptop to work again? ›

5. Enable the touchpad
 1. Press the Windows key and type “Touchpad”. Then select Touchpad settings.
 2. Check to see if the touchpad is activated. If it's turned Off, press Shift + Tab to navigate through the options.
 3. Press the Spacebar to turn the touchpad feature On, then test the touchpad to see if it works.
Jan 6, 2023

What is the shortcut key for enable touchpad? ›

Few laptops contain the "Fn" key on the keyboard, which can be used with one of the F1 to F12 function keys to turn on or off the Touchpad. For switching the Touchpad to an on or off state, press both (Fn and one key from F1- F12 keys) at once. An underlined rectangle specifies an icon that is related to Touchpad.

How do I fix my touchpad glitch? ›

If you're tired of dealing with a trackpad that won't work properly, here are a few solutions that may help.
 1. Use Only One Finger. ...
 2. Clean the Trackpad. ...
 3. Adjust Trackpad Settings. ...
 4. Download New Drivers. ...
 5. Look for a Hardware Issue. ...
 6. Save Yourself the Headache and Use a Mouse.
Sep 29, 2023

What keys to press when touchpad is not working? ›

Many laptops include a function key combination (press the Function key plus an F-key atop the keyboard) that toggles the touchpad on and off.

How do I unfreeze my touchpad? ›

Look for a touchpad icon (often F5, F7 or F9) and: Press this key. If this fails:* Press this key in unison with the “Fn” (function) key at the bottom of your laptop (often located between the “Ctrl” and “Alt” keys).

How do I restore my touchpad functionality? ›

First, let's take care of the settings in Windows 10, go into settings, select devices and then touchpad. Scroll down until you see reset your touchpad. Then click on the reset button and this will get you back to the default settings.

How do I update my touchpad on my Dell laptop? ›

Now, go to dell.com/support and click on detect PC or enter your service tag, select drivers and downloads, set bios as the category. Download the latest update available and run the executable file. Click on update and follow the on screen instructions to complete the process.

What is the shortcut key for the touchpad on a Dell laptop? ›

Instructions
Combination Key83 Keys Keyboard
FN + F5Enable or disable the touchpad and/or touchstick.
FN + F7Launch Dell Control Point.
FN + F8Enable or disable multiple display. Option include, clone display or extended display to an external monitor. Or project the current view to external monitor only.
17 more rows
Jan 10, 2024

How do I turn the touchpad back on my Dell? ›

Fix 1: Ensure that the touchpad is turned on
 1. Press and hold the Windows key (Windows Button), and then press the Q key.
 2. In the Search box, type Touchpad.
 3. Touch or click Touchpad settings (System settings).
 4. Look for a Touchpad On/Off toggle.
 5. Touch or click the Touchpad On/Off toggle to turn the touchpad on or off.

How do I fix my Dell touchpad not working? ›

Suggested Quick Fixes:
 1. Ensure that the touchpad is turned on. ...
 2. Ensure the touchpad and your finger do not have any dirt, grease, liquids, or food on them (the touchpad has to make good contact with your finger to work correctly).
 3. Save any data, close any open programs, and restart the computer.
May 11, 2024

How do I unfreeze my cursor on my Dell laptop? ›

Look for a touchpad icon (often F5, F7 or F9) and: Press this key. If this fails:* Press this key in unison with the “Fn” (function) key at the bottom of your laptop (often located between the “Ctrl” and “Alt” keys).

What to do when the cursor disappears on a Dell laptop? ›

Restart your computer. It's the next easiest thing to attempt at fixing a cursor disappearing. One quick way to do this when you don't have an active cursor is to press Win+D to reach the desktop, then type Alt+F4 to find the shutdown options. Try this even if you don't think it'll work.

Why is my Dell touch screen not working? ›

The touch screen of the computer may not respond because it is disabled or it must be reinstalled. Use Windows Device Manager to enable or reinstall the touch screen driver. NOTE: For touch-enabled Dell monitors, verify that the USB cable is connected from the monitor to the computer to enable the touch screen feature.

How to get the cursor back on a laptop? ›

It may be a different button depending on the model of laptop you have, but common function keys are F6 or F9 . Press that key and check to see if your mouse cursor comes back. You may need to hold down the Fn key on your keyboard to use a function key.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carmelo Roob

Last Updated:

Views: 6232

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carmelo Roob

Birthday: 1995-01-09

Address: Apt. 915 481 Sipes Cliff, New Gonzalobury, CO 80176

Phone: +6773780339780

Job: Sales Executive

Hobby: Gaming, Jogging, Rugby, Video gaming, Handball, Ice skating, Web surfing

Introduction: My name is Carmelo Roob, I am a modern, handsome, delightful, comfortable, attractive, vast, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.