OVER ONS — Cutting Edge Hairdressing (2024)

Christoph, met CH en PH, zonder e

Het verhaal van Christoph.

Een kind van de late seventies: in 1979 ziet Christoph het levenslicht. Geboren en getogen in Gent.

De liefde voor het kappersvak kwam er niet zomaar. Eerder uit gemak dan uit overtuiging koos Christoph voor de kappersopleiding waarvoor hij eind jaren negentig zijn diploma behaalde. Het was pas toen hij aan de slag was gegaan bij de Nederlandse kappersgroep Kinki Kappers dat hij de smaak te pakken kreeg. Zijn toenmalige baas en mentor nam hem mee naar een kappersshow waar ook het team van Vidal Sassoon aanwezig was. Het kippenvel stond op zijn armen en hij was verkocht.

Na enkele heel creatieve jaren bij Kinki Kappers, waarbij hij onder andere werkte in Amsterdam, Maastricht en uiteindelijk ook Antwerpen, kwam hij terecht bij zijn laatste baas en mentor Koen van de toenmalige Hair Garage. Eerst nog in de Kammenstraat en later op de Italiëlei. Het is mede dankzij Koen dat Christoph de stap heeft durven zetten om zijn eigen zaak op te richten, niet ver van de Italiëlei.

De gewezen Gentenaar had ondertussen in Antwerpen ook al een tijdje de liefde (en zoveel jaar later 3 prachtige dochters) gevonden. Reden te meer om te blijven.

Een goede vakman

Inspiratie

Christoph laat zich inspireren door de Engelse stijl van haarpioneers zoals Vidal Sassoon en later ook Tim Hartley en Allilon, waarbij de fysieke kenmerken van de klant centraal staan en waarbij gewerkt wordt vanuit de drie basisvormen uit de geometrie: de cirkel, de vierkant en de driehoek.

“Een kapsel is iets unieks: iedereen is anders, de structuur en inplanting van het haar verschilt, de dikte, de vorm van het hoofd en het gezicht… Daar moet je je door laten leiden en zo wordt het iets heel individueels.”

Christoph houdt van een scherp randje, maar wil niet naar buiten komen als een extreme kapper. De techniek en de vorm, daar draait het om. En die vorm knip je, die droog je niet! Als je rekening houdt met de natuurlijke elementen van het haar, dan hoef je met het drogen niets meer te forceren.

Het verhaal van Cutting Edge start in 2007…

Op vrijdag 13 april 2007 opent Cutting Edge zijn deuren op de Paardenmarkt. Uitgerekend op nummer 13. En ook het vaste telefoonnummer verwijst er naar en zelfs het ondernemingsnummer. Dit kon geen toeval meer zijn. Gelukkig is 13 in China wél een geluksgetal, het geeft namelijk goede Feng Shui. De 1 staat voor harmonie en de 3 voor groei.

In het toenmalige kapsalon geen koele, strakke industrial look, maar een gezellige huiskamersfeer met chocoladebruine muren en zachte lampjes. “Naar de kapper gaan is een moment om te ontstressen”, zegt Christoph. “De klanten moeten zich thuis voelen in mijn salon en met een goed gevoel terug naar buiten gaan. Een beetje wellness, ja.”

Een bezoek aan Cutting Edge kan gemakkelijk een uur duren. Christoph werkt alleen en kan daardoor intensief met zijn klanten bezig zijn. Een persoonlijke relatie met hen opbouwen is enorm belangrijk. “Ik wil de mensen die ik knip, ook leren kennen. Die band is nodig om een kapsel na verloop van tijd te laten evolueren. Een kapsel knippen volgens een foto, daar geloof ik niet in. Ik bouw veel liever op lange termijn iets op.”

… en wordt vervolgd in 2021!

2020: Corona is daar. Net zoals zijn collega’s moet Christoph verplicht de deuren een eerste maal sluiten in het voorjaar van 2020. Net op dat ogenblik liep zijn huurovereenkomst op de Paardenmarkt af en had hij een nieuwe stek gevonden in de Aalmoezenierstraat: een lege doos die hij volledig zelf kon afwerken en inrichten. De tijd van sluiting wordt dan ook goed besteed om ervoor te zorgen dat op 13 februari 2021 (daar heb je dat getal weer), de deuren van het gloednieuwe salon opengaan. ‘Wees welkom!’ was de boodschap…

Maar toen sloeg het noodlot toe!

Op maandag 17 mei 2021 komt Christoph als voetganger terecht onder een mobiele kraanwagen van 50 ton. Tegen alle verwachtingen in, overleeft hij dit ongeval maar verliest daarbij wel zijn beide benen en rechteronderarm. Na een kunstmatige coma, een aantal weken op intensieve zorgen en zo’n 20 operaties, verhuist hij eind juli richting revalidatiecentrum RevArte. Een positieve coronatest beëindigt zijn verblijf in het revalidatiecentrum net iets te vroeg, exact 6 maanden na het ongeval. Ondertussen is Christoph terug thuis, (nog) niet aan het werk en volop aan het trainen om zijn levenskwaliteit zo hoog mogelijk te krijgen.

Begin 2023 kon je op VRT Canvas een deel van zijn verhaal volgen: In het TV-programma De Weekenden bracht Joris Hessels acht mensen samen die een jaar lang in 2022 hun lief en leed hadden gefilmd met een kleine camera. Elke twee maanden kwamen ze samen om elkaar beter te leren kennen, naar elkaar te luisteren en elkaars verhaal te begrijpen. En Christoph? Die was één van hen!

OVER ONS — Cutting Edge Hairdressing (2024)

FAQs

What do you call a person who works in a salon? ›

A stylist is the beauty expert who manages and maintains your look for everyone to enjoy. Depending on the nature of your salon, this position covers hairdressers, cosmetologists, and even manicurists. Most job postings will require stylists to be professionally trained and licensed.

What is a shampooist job description? ›

Shampooist. Shampooists are often part-timers, in many cases working just on weekends. The role tends to be more general than the title suggests, involving sweeping up, greeting customers, making tea and coffee, and possibly answering the phone and booking appointments.

What consultation questions might you ask a client in cosmetology? ›

Great Salon Consultation Questions
 • How did you hear about us?
 • What is your plan for your hair today?
 • How do you feel about the condition of your hair?
 • How would you describe your scalp?
 • What is your biggest challenge with your hair?
 • How often do you shampoo your hair?
 • How much time do you spend on it?
Mar 15, 2016

What is a female hairstylist called? ›

Cosmetologist: A cosmetologist is a licensed professional who has received comprehensive training in various beauty services, including hair cutting and styling. The term is not specific to gender and encompasses expertise in skincare, nails, and makeup as well.

What is a female hair cutter called? ›

The terms barber, hairdresser, and hair stylist are often used interchangeably, but there are some differences in their meaning. Technically, a hairdresser is the same as a hair stylist, although the term “hairdresser” is a bit out of fashion and was used primarily to refer to females.

What are 5 typical duties of cosmetologist? ›

Duties
 • Inspect and analyze hair, scalp, and skin to recommend services or treatment.
 • Discuss hairstyle options.
 • Shampoo, color, lighten, and condition hair.
 • Chemically change hair texture.
 • Cut, dry, and style hair.
 • Trim facial hair.
 • Receive payments from client.
 • Clean and disinfect all tools and work areas.

What are the duties of a shampoo assistant? ›

As a shampoo assistant, you work in a salon with clients who are receiving services from a professional stylist. You work under a hair stylist and perform shampooing services on clients. Duties include preparing shampoos and products, setting up the shampooing area, washing hair, applying conditioner, and blow drying.

What is the difference between a beautician and a cosmetologist? ›

When you attend school to become a beautician, you receive general training in hair styling, makeup application, and nail art. A cosmetologist undergoes the same training but may also have the option to take specialist courses in specific elements of beauty, such as makeup applications.

What is an example of a closed question in hairdressing? ›

Closed questions

Questions that lead to yes and no answers, for example 'would you like styling spray on your hair'.

How do you talk to clients in a salon? ›

These are our top five tips for good communication in your salon:
 1. Be polite and professional.
 2. Initiate conversations.
 3. Ask questions.
 4. Don't talk too much.
 5. Be a good listener.
Dec 5, 2022

What is swot analysis for hair? ›

A SWOT analysis is a crucial component of a hair salon business plan, providing a clear framework to assess the internal and external factors that can influence the salon's success. This strategic tool helps in identifying the Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats that a hair salon faces.

What is the most popular service in the salon? ›

One of the most popular hair salon services is hair coloring.

How do salons attract new clients? ›

How to Get More Clients in a Salon in 12 Easy Steps
 • Know your clients and understand their needs. ...
 • Fine-tune your services to fit your ideal customer. ...
 • Build a strong online presence. ...
 • Create a stylish website. ...
 • Embrace online booking. ...
 • Re-book clients. ...
 • Use social media. ...
 • Show off your work.
Jan 23, 2024

What do you call a salon employee? ›

Barbers, hairstylists, and cosmetologists work mostly in barbershops or salons. Most are full time, although part-time work is common. Work schedules may vary and often include evenings and weekends.

What are beauty workers called? ›

Licensed cosmetologists provide a variety of personal services that help clients look and feel their best. These services primarily include the care and treatment of hair, nails, and skin.

What is salon staff? ›

Here are 11 examples of roles in beauty salons:
 • Shampoo assistant. ...
 • Salon receptionist. ...
 • Makeup artist. ...
 • Assistant stylist. ...
 • Nail technician. ...
 • Stylist. ...
 • Hairdresser. ...
 • Waxing specialist.
Apr 18, 2024

What is a salon assistant called? ›

A salon assistant, or hair stylist assistant, helps a lead stylist with their daily tasks. Responsibilities and duties may include gathering supplies, mixing colors, shampooing hair, sterilizing tools, and general cleaning. Some assistants also greet clients and schedule appointments.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Madonna Wisozk

Last Updated:

Views: 5918

Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Madonna Wisozk

Birthday: 2001-02-23

Address: 656 Gerhold Summit, Sidneyberg, FL 78179-2512

Phone: +6742282696652

Job: Customer Banking Liaison

Hobby: Flower arranging, Yo-yoing, Tai chi, Rowing, Macrame, Urban exploration, Knife making

Introduction: My name is Madonna Wisozk, I am a attractive, healthy, thoughtful, faithful, open, vivacious, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.