Hoe kan ik mij aanmelden bij U-center? | Aanmeldprocedure (2024)

Stap 1

Kennismaken

Kennismaken

U-center organiseert geregeld online webinars voor iedereen die meer wil weten overonze behandelingen en aanpak. Ze zijn bedoeld om mensen die zich oriënteren op een behandeling, inzicht te geven in de behandelaanpak van verschillende diagnoses en het effect daarvan. Tijdens het webinar hoor je meer over onze behandelaanpak, het aanmeldproces en ons behandelcentrum. Tijdens en na het webinar is er ruimte voor al je vragen tijdens een live chat met onze medewerkers. Een goede eerste kennismaking met het gemak, de veiligheid en de privacy van thuis.

Stap 2

Aanmelden

Aanmelden

De volgende stap naar verandering in je leven begint met jezelf online of telefonisch aanmelden bij U-center. Ons communicatie center staat iedere werkdag voor je klaar tussen 09.00 en 19.00 uur. Tijdens het eerste telefonische contact leggen we je uit hoe onze procedure werkt en beantwoorden we eventuele vragen. Vervolgens zullen we wat algemene informatie van je vragen. Dit hebben we nodig om je aan te kunnen melden voor behandeling. Bovendien kunnen we meteen een verzekeringscheck voor je doen.

Stap 3

Uitvoerige screening

Uitvoerige screening

Na de aanmelding volgt al snel een vrijblijvende screeningsprocedure die volledig in het teken staat van het secuur onderzoeken of het traject bij U-center passend is bij de hulpvraag. We zullen daar een gedegen advies over uitbrengen.

We gaan telefonisch dieper in op de reden van aanmelding. Welke klachten heb je en hoe lang spelen die al? Is er sprake van psychische, lichamelijke en/of sociale problemen? Welke hulp heb je hiervoor al gehad en wat zijn je verwachtingen of doelen bij U-center?

Om in aanmerking te kunnen komen voor een behandeling bij U-center hebben we een verwijsbrief van je huisarts of psychiater nodig. Ook ontvangen we graag de medische dossiers van eerder gevolgde behandelingen, zodat we een goede inschatting kunnen maken van de problematiek en jouw persoonlijke situatie. Dit betreft een essentieel onderdeel om een goed advies te kunnen uitbrengen. Al deze documenten zijn ook belangrijk voor je zorgverzekering. Zonder informatie over eventuele eerdere behandelingen kom je wellicht niet in aanmerking voor opname bij U-center en wordt dit niet (deels) vergoed. Je huisarts kan je verwijsbrief inclusief informatie via Zorgdomein aan ons doorsturen. Eventuele andere rapportages dien je zelf bij desbetreffende instellingen op te vragen.

Stap 4

Indicatiegesprek

Indicatiegesprek

Je hebt een online indicatiegesprek. Je klachten worden uitvoerig besproken. Je hulpvraag en draagkracht worden duidelijk in kaart gebracht. Ook nemen we alle medische documenten die je hebt aangeleverd met je door. Er wordt uitleg gegeven over de behandeling, de verwachtingen en de doelen die je wilt bereiken.

Nog dezelfde dag krijg je te horen of je definitief in behandeling kunt komen en wanneer je eerste opnamedag is. Vervolgens zal er een voorlopig behandelplan worden geschreven toegespitst op jouw persoonlijke situatie. In enkele gevallen zal het indicatiegesprek niet leiden tot opname.

Stap 5

Digitale vragenlijsten

Digitale vragenlijsten

Als je te horen hebt gekregen wanneer je kunt worden opgenomen, word je gevraagd om online een aantal vragenlijsten in te vullen. Je zult hiervoor een persoonlijke inlogcode ontvangen. Het beantwoorden van de vragen neemt een aantal uur in beslag. Het is belangrijk om hier rustig voor te gaan zitten. Je kunt dit overigens in stappen doen, dus op een later tijdstip verder gaan.

Stap 6

Gesprek met je mentor

Gesprek met je mentor

Via deze vragenlijsten krijgen we een goed beeld van jouw klachten en zorgen en kunnen we samen kijken waar je mee aan de slag wilt. Dit bespreek je vervolgens in een persoonlijk online gesprek met de mentor die jou begeleidt tijdens je opname

Stap 7

Tot aan de opname

Tot aan de opname

In het geval van een positief opnameadvies, vindt de opname meestal binnen twee weken na het indicatiegesprek plaats. Tussen de indicatiegesprek en de opnamedatum ga je je voorbereiden op de opname bij U-center via een welkomstmodule. Je krijgt hiervoor toegang tot Minddistrict. Deze veilige online behandelomgeving gebruik je ook tijdens het klinische en ambulante programma om te kunnen beeldbellen en te werken aan online interventies. Daarnaast reflecteer je op jezelf en je ontwikkeling via een persoonlijk dagboek.

Stap 8

Je behandelplan

Je behandelplan

Tussen het moment van indicatiegesprek en opname heb je ook een online kennismakingsgesprek met je regiebehandelaar. Doel hiervan is om samen te bepalen wat jouw definitieve behandelplan op maat wordt, zodat je direct kunt starten op je eerste opnamedag.

Hoe kan ik mij aanmelden bij U-center? | Aanmeldprocedure (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ouida Strosin DO

Last Updated:

Views: 5790

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ouida Strosin DO

Birthday: 1995-04-27

Address: Suite 927 930 Kilback Radial, Candidaville, TN 87795

Phone: +8561498978366

Job: Legacy Manufacturing Specialist

Hobby: Singing, Mountain biking, Water sports, Water sports, Taxidermy, Polo, Pet

Introduction: My name is Ouida Strosin DO, I am a precious, combative, spotless, modern, spotless, beautiful, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.