William Blair verlaagt de rating voor Amedisys-aandelen te midden van ontwikkelingen rond de overname door United Health Door Investing.com (2024)

William Blair heeft maandag zijn standpunt over het aandeel Amedisys (NASDAQ:AMED) bijgesteld en de rating verlaagd van Outperform naar Market Perform. De beweging komt na ontwikkelingen in het lopende overnameproces van het bedrijf door United Health Group. Er werd verwacht dat Amedisys een deel van zijn thuiszorgactiviteiten zou verkopen om antitrustproblemen in verband met de fusie aan te pakken.

Het desinvesteringsproces, waarbij meer dan 100 Amedisys locaties betrokken zijn, verloopt volgens plan en Vital Caring is geïdentificeerd als de potentiële koper. Hoewel de definitieve aankoopprijs en het exacte aantal locaties dat bij de verkoop betrokken is niet bekend zijn gemaakt, wordt de overeenkomst gezien als een belangrijke stap in de richting van de afronding van de United Health-Amedisys transactie.

De beslissing van het bedrijf om het aandeel te downgraden volgt op de publicatie van het voorstel voor de 2025 thuiszorgregel door de Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), slechts een dag voor het nieuws over de verkoop. Analisten van William Blair zijn van mening dat de timing van deze gebeurtenissen niet toevallig is en wijst op een strategische afstemming op de verwachtingen op het gebied van regelgeving.

Nu de desinvesteringsovereenkomst rond is, is het gepercipieerde risico dat de deal niet doorgaat aanzienlijk verminderd. Dit wordt weerspiegeld in de aandelenkoers na de markt, die steeg naar ongeveer $96.

De huidige prijs suggereert een kleinere spread, rond 5%, wat een krappere marge is dan in de afgelopen maanden toen de bezorgdheid van beleggers over het sluiten van de deal groter was.

De bijgewerkte rating naar Market Perform weerspiegelt de mening van de analist dat de aandelenprijs nu nauwkeuriger de waarschijnlijkheid weergeeft van een succesvolle afronding van de overname in de tweede helft van 2024, zoals eerder verklaard door Amedisys en United Health Group.

In ander recent nieuws heeft Amedisys Inc., een vooraanstaande aanbieder van thuiszorgdiensten, een definitieve overeenkomst aangekondigd voor de verkoop van bepaalde thuiszorgcentra aan VCG Luna, LLC, een dochteronderneming van VitalCaring Group. Deze transactie is een strategische desinvestering in afwachting van een fusie met UnitedHealth Group.

De verkoop omvat specifieke thuiszorglocaties van Amedisys en geselecteerde zorgcentra van de UnitedHealth Group, waarbij de desinvestering wordt gezien als een belangrijke stap om te voldoen aan de noodzakelijke voorwaarden voor de voltooiing van de fusie.

Door de fusie, die naar verwachting in de tweede helft van 2024 wordt afgerond, wordt Amedisys een volledige dochteronderneming van UnitedHealth Group. De voltooiing van de desinvestering is afhankelijk van de afronding van de fusie tussen Amedisys en de dochteronderneming van UnitedHealth Group, Aurora Holdings Merger Sub Inc. Deze strategische stap is onderhevig aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden en wettelijke goedkeuringen.

Deze recente ontwikkelingen onderstrepen de voortdurende consolidatie in de gezondheidszorgindustrie, waarbij bedrijven ernaar streven hun mogelijkheden voor het leveren van geïntegreerde gezondheidszorgdiensten te vergroten.

Zowel Amedisys als UnitedHealth Group hebben zich gecommitteerd aan een soepele overgang voor de betrokken centra, met een focus op het behoud van hoogwaardige zorg voor patiënten en continuïteit van diensten.

Inzichten van InvestingPro

In het licht van de recente ontwikkelingen bij Amedisys (NASDAQ:AMED), waaronder het lopende overnameproces en de afstoting van de thuiszorgactiviteiten, is het waardevol om de belangrijkste financiële cijfers en inzichten van analisten in ogenschouw te nemen. Volgens InvestingPro-gegevens heeft Amedisys een marktkapitalisatie van $ 3 miljard, met een toekomstgerichte koers-winstverhouding voor de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024 van 29,32, wat de verwachting van winstgevendheid in de nabije toekomst suggereert. Dit komt overeen met een InvestingPro Tip waarin analisten voorspellen dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn.

De omzetgroei over de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024 was bescheiden met 0,76%, met een meer uitgesproken kwartaalomzetgroei van 2,7% voor Q1 2024. Bovendien blijft de brutowinstmarge van het bedrijf sterk met 44,39%, wat duidt op een solide vermogen om de kosten in verhouding tot de inkomsten te beheersen. Een andere InvestingPro Tip om in overweging te nemen is dat vijf analisten hun winst voor de komende periode naar boven hebben bijgesteld, wat kan duiden op vertrouwen in de financiële prestaties van het bedrijf in de toekomst.

Beleggers die op zoek zijn naar meer inzicht in Amedisys kunnen aanvullende tips vinden op InvestingPro. Maak gebruik van de couponcode PRONEWS24 voor een extra korting van 10% op een jaarlijks of tweejaarlijks Pro en Pro+ abonnement. Nu er meer tips beschikbaar zijn, kunnen beleggers een uitgebreid inzicht krijgen in het potentieel van het bedrijf en weloverwogen beslissingen nemen in de context van de huidige dynamiek van de gezondheidszorgindustrie.

Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.

William Blair verlaagt de rating voor Amedisys-aandelen te midden van ontwikkelingen rond de overname door United Health Door Investing.com (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rueben Jacobs

Last Updated:

Views: 5792

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rueben Jacobs

Birthday: 1999-03-14

Address: 951 Caterina Walk, Schambergerside, CA 67667-0896

Phone: +6881806848632

Job: Internal Education Planner

Hobby: Candle making, Cabaret, Poi, Gambling, Rock climbing, Wood carving, Computer programming

Introduction: My name is Rueben Jacobs, I am a cooperative, beautiful, kind, comfortable, glamorous, open, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.